Vedtægter

§ 1 Navn og hjemsted

Stk. 1: Foreningens navn er Skibby Idrætsklub (SIK)

Stk. 2: Foreningens hjemsted er Frederikssund Kommune.


§ 2 Formål

Foreningens hovedformål er at tilbyde medlemmerne aktiviteter inden for forskellige

idrætsgrene og at tilbyde andre ikke-sportslige aktiviteter. Aktiviteterne skal fremme

idrætslivet i lokalområdet, give medlemmerne lyst til at dyrke sport og motion,

udvikle medlemmerne fysisk og socialt samt styrke det sociale fællesskab i

lokalområdet.

Stk. 2. Foreningen vil arbejde på at skabe et bredt samarbejde med lokale aktører,

herunder andre idrætsforeninger, kulturelle aktører og erhvervsliv. Foreningen vil

agere politisk neutralt i varetagelsen af foreningens interesser.


§ 3 Foreningens opbygning

Stk. 1: Foreningen er én samlet juridisk enhed. Den daglige ledelse varetages af

bestyrelsen, og generalforsamlingen har den højeste myndighed.

Stk.2: Foreningen tilbyder Badminton, Dart, E-Sport, Fodbold, Håndbold, Løb og

Padel. Hver idrætsaktivitet ledes af et aktivitetsudvalg. Aktiviteterne er ikke

selvstændige juridiske enheder.

Stk.3: Bestyrelsen kan beslutte at afprøve andre aktiviteter. Såfremt en sådan

aktivitet skal indgå som fast aktivitet med aktivitetsudvalg, skal dette besluttes af

generalforsamlingen.


§ 4 Tilhørsforhold til andre organisationer

Stk. 1: Foreningen er tilsluttet relevante organisationer indenfor klubbens aktiviteter

og er underlagt disse organisationers regler og bestemmelser.

Stk. 2: Indmeldelse og udmeldelse af organisationer er et bestyrelsesanliggende.


§ 5 Medlemsforhold

Stk. 1: Som aktivt medlem kan optages enhver, der tilslutter sig foreningens formål,

og bestyrelsen beslutter, med hvilket interval kontingentet betales.

Stk. 2: Foreningen optager passive medlemmer.

Stk. 3: Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens vedtægter og øvrige

bestemmelser. Medlemmerne er endvidere forpligtet til at overholde de regler og

bestemmelser, som er fastsat af en organisation, som foreningen er tilsluttet.

Stk. 4: Udmeldelse sker skriftligt ved meddelelse til formanden i de(t) respektive

aktivitetsudvalg. Udmeldelse kan ske med én måneds varsel til udgangen af en

kontingentperiode. Alle økonomiske mellemværender opgøres og betales ved

udmeldelse.


§ 6 Kontingent

Stk. 1: Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen efter indstilling fra

bestyrelsen. Kontingentet består af et grundkontingent og et kontingentbeløb for hver

enkelt aktivitet.

Stk. 2: Bestyrelsen opkræver kontingent og fastlægger betalingsterminer og

opkrævningsform.

Stk. 3: Såfremt et medlem ikke betaler kontingent rettidigt og ikke har betalt efter at

være blevet rykket, slettes den pågældende som medlem. Sådant ophør af

medlemskabet kan ikke kræves indbragt for generalforsamlingen.


§ 7 Udelukkelse og eksklusion

Stk. 1: Et medlem kan idømmes karantæne eller ekskluderes, når særlige forhold

giver anledning hertil. Beslutning om eksklusion eller karantæne træffes af

bestyrelsen og kræver, at et flertal i bestyrelsen har stemt herfor. Det ekskluderede

medlem kan skriftligt forlange, at eksklusionen bliver prøvet på førstkommende

generalforsamling.


§ 8 Ordinær generalforsamling

Stk. 1: Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender,

medmindre andet fremgår af disse vedtægter.

Stk. 2: Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af februar

måned.

Stk. 3: Bestyrelsen indkalder til generalforsamling med mindst tre ugers varsel ved

opslag på foreningens hjemmeside. Indkaldelsen skal indeholde tid og sted og

foreløbig dagsorden, samt oplysning om, at forslag fra medlemmer skal være fremme

hos bestyrelsen senest to uger før generalforsamlingen. Bestyrelsen kan selv

fremsætte forslag. Bestyrelsen udarbejder forslag til kontingent og budget efter

indhentelse af udtalelse fra aktivitetsudvalgene. Endelig dagsorden udsendes senest

en uge før generalforsamlingen på samme måde som indkaldelsen, og den endelige

dagsorden skal indeholde oplysning om de forslag, som skal behandles, de valg, der

skal foretages, og regnskab og andre bilag til dagsordenen skal medfølge.

Stk. 4: Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt

personer bestyrelsen har inviteret. Stemmeret har alle medlemmer, der har været

medlem af foreningen i mindst to måneder og ikke er i kontingentrestance. Der kan

kun stemmes ved personligt fremmøde. Unge skal, fra de er fyldt 15 år, selv udøve

medlemsrettighederne, herunder stemme på generalforsamlingen. Stemmeretten for

medlemmer under 15 år udøves af en forælder. Dog har intet medlem eller forælder

mere end én stemme.

Stk. 5: En lovlig indkaldt generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af

fremmødte.

Stk. 6: Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen,

og som ikke må være medlem af bestyrelsen. Dirigenten afgør spørgsmål om

afstemninger. Dirigenten kan bestemme skriftlig afstemning og valg af

stemmetællere.

Stk. 7: Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Til vedtægtsændringer og

beslutning om opløsning kræves dog kvalificeret flertal, jf. §§ 16 og 17. Ved

personvalg er den valgt, der opnår flest stemmer.

Stk. 8: Valgbar til bestyrelsen er ethvert medlem, der er fyldt 15 år. Flertallet i

bestyrelsen skal dog udgøres af personer, der er fyldt 18 år. Formand skal være fyldt

18 år. Valgbar som revisor er en myndig person, der er fyldt 18 år.

Stk. 9: Bestyrelsen sørger for, at der tages referat over generalforsamlingens

beslutninger. Referatet godkendes og underskrives af dirigenten og referenten.


§ 9 Dagsorden for ordinær generalforsamling

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

1) Valg af dirigent

2) Bestyrelsens beretning

3) Aflæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab for det forløbne år

4) Aflæggelse og godkendelse af forslag til budget for året

5) Behandling af indkomne forslag

6) Valg til bestyrelsen

a) Valg af formand (i lige år)

b) Valg af næstformand (ulige år)

c) Valg af bestyrelsesmedlemmer (3 i lige år, og 2 i ulige år)

d) Valg af to suppleanter

7) Valg af to revisorer og en revisorsuppleant

8) Eventuelt


§ 10 Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1: Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og

skal indkaldes, når mindst en 1/10 af foreningens stemmeberettigede medlemmer

skriftligt over for bestyrelsen fremsætter krav herom med angivelse af det emne, som

kræves behandlet.

Stk. 2: Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest fire uger efter, at kravet

er modtaget. Indkaldelse skal ske med mindst tre ugers varsel. Reglerne om

indkaldelsesmåde og generalforsamlingens gennemførelse gælder i øvrigt på samme

måde som for ordinær generalforsamling.


§ 11 Bestyrelsen

Stk. 1: Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse.

Stk. 2: Bestyrelsen består af en formand og en næstformand samt 5 menige

medlemmer. Bestyrelsen foretager fornøden fordeling af opgaverne. Alle valg sker på

ordinær generalforsamling for to år. Suppleanter vælges dog for 1 et år.

Stk. 3: Suppleanter og formændene for aktivitetsudvalgene har møderet til

bestyrelsesmøderne, men har ikke stemmeret.

Stk. 4: Bestyrelsen skal selv fastsætte en forretningsorden. Bestyrelsen er

beslutningsdygtig, når mindst 5 medlemmer er til stede. Der udarbejdes referat af

bestyrelsens møder.

Stk. 5: Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående

opgaver. Bestyrelsen kan beslutte at afprøve aktiviteter.


§ 12 Aktivitetsudvalg

Stk. 1: Formanden og øvrige medlemmer i aktivitetsudvalg vælges på aktivitetsmødet

jf. §13.

Stk. 2: Bestyrelsen udarbejder en forretningsorden for hvert aktivitetsudvalg og i

denne bestemmes antallet af udvalgsmedlemmer.

Stk. 3: Valgperioden for udvalgsmedlemmer er 2 år. Fordelingen af valgene

bestemmes i forretningsordenen.

Stk. 4: Et aktivitetsudvalg varetager de opgaver, som vedrører den pågældende

idrætsaktivitet. Det er bestyrelsen, der disponerer over foreningens økonomiske

midler inden for det af generalforsamlingen godkendte budget. Bestyrelsen kan

bemyndige et aktivitetsudvalg til at disponere over nærmere bestemte midler.


§ 13 Aktivitetsmøde

Stk. 1: Hver idrætsaktivitet afholder et årligt aktivitetsmøde for de medlemmer, der er

registreret som udøver af den enkelte aktivitet. Disse medlemmer er

stemmeberettiget og valgbare til udvalget efter de regler, der følger af § 8. Mødet skal

afholdes senest fire uger før afholdelsen af den ordinære generalforsamling.

Stk. 2: Det er aktivitetsudvalget, der indkalder til møde. Mødeindkaldelse sker med

mindst tre ugers varsel ved e-mail til alle medlemmer med kendt e-mailadresse, og

på foreningens hjemmeside samt Facebook. Indkaldelsen skal indeholde tid og sted

samt dagsorden.

Stk. 3: Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:

a) Orientering fra udvalget

b) Valg af formand og øvrige udvalgsmedlemmer (valgperiode 2 år)

c) Eventuelt


§ 14 Regnskab og revision

Stk. 1: Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Stk. 2: Bestyrelsen udarbejder årsregnskab. Regnskabet skal indeholde

resultatopgørelse over driften samt status. Dette regnskab revideres og skal

godkendes af generalforsamlingen.

Stk. 3: Regnskabet revideres af to af generalforsamlingen valgte revisorer. På hver

ordinær generalforsamling vælges én revisor for to år.

Stk. 4: Revisorerne skal hvert år gennemgå årsregnskabet og påse, at det er

regnskabsmæssigt korrekt, og at indtægter og udgifter er udtryk for rimelige

dispositioner. Revisorerne skal forsyne årsregnskabet med en påtegning. Revisorerne

har til enhver tid adgang til at påse bogføring og foreningens beholdninger.


§ 15 Tegningsret og hæftelse

Stk. 1: Foreningen tegnes af formanden sammen med et bestyrelsesmedlem eller af

tre bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen kan foretage alle dispositioner, dog skal køb,

salg og pantsætning af fast ejendom godkendes af generalforsamlingen ligesom

lånoptagelse/leasingforpligtigelser på mere end 30.000 kr. skal godkendes af

generalforsamlingen.

Stk. 2: Bestyrelsen kan meddele et udvalg eller en person fuldmagt til at foretage

dispositioner på vegne af foreningen.

Stk. 3: Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de

forpligtelser, der påhviler foreningen. Bestyrelsesmedlemmer hæfter heller ikke for

disse forpligtelser.


§ 16 Vedtægtsændringer

Stk. 1: Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når forslaget er

indsendt til tiden, og mindst to tredjedele af de afgivne stemmer er for forslaget.

Stk. 2: Vedtagelse af fusion med en anden forening afgøres efter reglerne om

vedtægtsændringer.


§ 17 Opløsning

Stk. 1: Foreningen kan opløses på en ekstraordinær generalforsamling, hvor mindst

halvdelen af foreningens medlemmer er til stede. Der kræves mindst 3/4 af de afgivne

stemmer, for at forslaget kan vedtages. Hvis det nødvendige flertal på 3/4 for en

opløsning opnås, men med under halvdelen af medlemmerne til stede, indkaldes til

endnu en ekstraordinær generalforsamling jf. §10 stk. 2, hvor beslutning om

foreningens opløsning kan vedtages med 3/4 af de afgivne stemmer uanset antallet af

fremmødte.

Stk. 2: På den afsluttende generalforsamling skal træffes beslutning om, hvilke

almennyttige formål foreningens formue skal anvendes til. Ingen medlemmer kan få

andel i formuen.

Stk. 3: Til at forestå opløsningen af foreningen vælger den afsluttende

generalforsamling to personer til at gennemføre alle nødvendige dispositioner.