Menu

Vedtægter

image Vedtægter i Skibby Idrætsklub
§ 1. Klubbens navn og hjemsted.

Klubbens navn er Skibby Idrætsklub, Fodboldafdeling af 1912.

Klubbens hjemsted er Skibby by, i Frederikssund kommune.

 

§ 2. Klubbens formål.

SIK fodboldafdelings formål er at fremme interessen og muligheden for udøvelse af holdsportsgrenen fodbold.

 

§ 3. Medlemskab af organisationer.

Klubben er medlem af DBU (Dansk Boldspil Union) og D.G.I. (Danske Gymnastik & Idrætsforeninger).

 

§ 4. Optagelse af medlemmer.

Som aktiv eller bidragsydende medlem i seniorafdelingen, kan enhver der er fyldt 16 år optages.

Som aktiv eller bidragsydende medlem i ungdomsafdelingen, kan enhver der er i alderen 3 - 18 år optages.

 

§ 5. Kontingent.

Kontingent fastsættes for et år ad gangen af bestyrelsen og opdateres på hjemmesiden hvert år i januar.

 

§ 6. Udmeldelse og eksklusion

Til gyldig udmeldelse kræves, at det sker skriftligt til formand eller afdelingsansvarlig, samt at pågældende medlem ikke er i kontingentrestance i en hvilken som helst afdeling i SIK.

Bestyrelsen kan med mindst 8 dages skriftligt varsel ekskludere et medlem p.g.a. kontingentrestance.
Desuden kan et medlem idømmes karantæne eller ekskluderes når særlige forhold giver anledning hertil, (ukammeratlig, usportslig og dårlig opførsel).

Bestyrelsens beslutning herom kræver dog, at 2/3 af bestyrelsens medlemmer har stemt for eksklusionen eller karantæne.

 

§ 7. Ordinær generalforsamling.

Generalforsamlingen er med de indskrænkninger som disse vedtægter forskriver den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.

Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i februar måned, indkaldes med mindst 3 ugers varsel, gennem annoncering via klubbens hjemmeside.

Dagsordenen bekendtgøres senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse på tilsvarende måde. Forslag der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslagene skal optages i dagsordenen.

Følgende har stemmeret:

Aktive og passive betalende medlemmer. Er man under 18 år har man som værge eller forældre stemmeret (Kun 1 stemme pr. medlem). Er man i restance har man ikke stemmeret.

Bestyrelsesmedlemmer og hovedbestyrelse har stemmeret.

Trænere/ledere på kontrakt har stemmeret.

Medlemmer af udvalg tilhørende SIK aktiviteter har stemmeret.

Kun stemmeret ved fremmøde.

 

§ 8. Dagsorden.

  1. Valg af dirigent, 3 stemmetællere samt mødesekretær
  2. Godkendelse af dagsorden
  3. Formandens beretning
  4. Kassererens beretning og fremlæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse - Påtegnet af valgt revisor
  5. Bestyrelsen består af 5 medlemmer samt 2 suppleanter - Formand på valg i lige år, 2 bestyrelsesmedlemmer på valg i ulige år, 2 bestyrelsesmedlemmer på valg i lige år. Bestyrelsesmedlemmer vælges som udgangspunkt for en 2-årig periode. Suppleanter vælges for en 1-årig periode
  6. Valg af revisor
  7. Eventuelt

 

§ 9. Generalforsamlingens ledelse m.v.

Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede forhandlingerne.

Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol, hvori også et referat af forhandlingerne optages i det omfang dirigenten bestemmer. Protokollen underskrives af dirigenten.

Har en generalforsamling truffet afgørelse i en sag, kan denne ikke på ny frembringes på samme generalforsamling. 

 

§ 10. Ekstraordinær generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen. Ligeledes kan der indkaldes, når mindst ¼ stemmeberettigede medlemmer skriftligt indgiver begæring herom til bestyrelsen.

I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter at begæringen er fremsat overfor bestyrelsen med oplysninger om det emne, der ønskes behandlet.

Om indkaldelsesmåde og udsendelse af dagsorden gælder bestemmelserne i § 7.

 

§ 11. Bestyrelsens opgaver og beføjelser.

Bestyrelsen er klubbens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen iht. vedtægterne. Bestyrelsen varetager alle foreningens fælles interesser, herunder forholdet til Skibby Idrætsklubs bestyrelse.

Bestyrelsen kan tegnes af formanden alene eller af 2 andre medlemmer i fællesskab.

Bestyrelsen har det overordnede ansvar for klubbens daglige drift og økonomi.

 

§ 12. Bestyrelsens sammensætning, valg m.v.

Bestyrelsen består af 1 formand og 4 bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter.

Alle kan stille op til valg for at komme ind i bestyrelsen. Bestyrelsen fastsætter selv sin arbejdsform. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede, Ved formandens forfald indtræder en af de andre medlemmer i bestyrelsen efter afstemning i bestyrelsen i hans sted. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Bestyrelsens handlinger føres til protokol. Kasserer-opgaven kan outsources og dermed ikke nødvendigvis udføres af et bestyrelsesmedlem.

Til dækning af udgifter i forbindelse med udførelsen af erhvervet som medlemmer af bestyrelsen, kan der ydes tilskud efter nærmere af bestyrelsen fastsatte regler.

 

§ 13. Kantinen.

Kantinen i SIK’s klubhus er underlagt bestyrelsen. Kantinen kan kun nedlægges og ny forpagtning kan kun indgås med bestyrelsens samtykke.

Er bestyrelsens indstilling for en nedlæggelse af kantinen, skal indstillingen til behandling på en ekstraordinær generalforsamling.

Der skal bestå en forpagtningskontrakt mellem forpagter og bestyrelsen.

Arbejdsområdet består af forhandling om åbningstider, priser og forpagtningskontrakt i øvrigt.

 

§ 14. Byfest.

Byfesten afholdes af SIK Event. SIK Event varetager også andre arrangementer som har sociale eller økonomiske perspektiver for SIK Event og/eller SIK (Skibby idrætsklub).SIK Event har i forbindelse med arrangementer lov at sælge sponsorater. SIK Events overskud kan udelukkende anvendes til støtte af SIK (Skibby idrætsklub) og anskaffelse af remedier til afholdelse af byfesten.

 

§ 15. Driftskapital.

For at tilvejebringe den fornødne driftskapital må klubben afholde fester og lignende.

 

§ 16. Økonomi og regnskab.

Fodboldafdelingens regnskabsår er fra den 1. januar til den 31. december. Bestyrelsen skal inden den 1. februar afgive et driftsregnskab for det forløbne regnskabsår samt status pr. 31. december til revisorerne. Driftsregnskab og status, der skal godkendes af den ordinære generalforsamling, fremlægges forsynet med påtegning fra revisorerne forud for generalforsamlingen.

 

§ 17. Revision.

Revisorerne reviderer bestyrelsens regnskab.

Regnskaberne forsynes med påtegning.

 

§ 18. Vedtægtsændringer.

Forandringer af disse vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

 

§ 19. Klubbens ophævelse.

Bestemmelse om klubbens ophævelse kan kun tages på en, i dette særlige øjemed, indkaldt ekstraordinær generalforsamling.

Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst ½ af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget. Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig (fremmødt mindre end ½) indkaldes til en ny generalforsamling, jfr. § 8, hvor beslutningen kan træffes med ovennævnte stemmeflertal, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.

Såfremt klubben ophæves, skal klubbens ejendele opbevares af Skibby Idrætsklub, og kan kun overdrages til en fodboldklub, godkendt af Skibby Idrætsklub og hjemmehørende i Skibby.

 

§ 20

Alle ikke sportslige ansættelsesforhold kan kun tegnes for ét år ad gangen og skal være påtegnet af et siddende bestyrelsesmedlem.

 

§ 21

Budget for det kommende år udarbejdes hvert år af bestyrelsen senest 14 dage efter konstitueringen og kan fremvises på forlangende af alle stemmeberettiget medlemmer.

 

$22 DBU Klubsamarbejde:

Afstemning om etablering af klubsamarbejde med FC Hornsherred blev vedtaget 25. Februar 2016 15 stemmer for og dermed over 2/3 del af stemmerne. Klubben har hermed underskrevet klubsamarbejde med Jægerspris, Skuldelev og Dalby. Dermed kan vi ansøge DBU omkring fælles hold, uden en ny generalforsamling.

Websitet anvender cookies til at huske dine indstillinger og statistik. Hvis du klikker videre på sitet, accepterer du vores brug af cookies.
Læs mere